Điều khoản dịch vụ

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện chung của trang web sẽ quản lý việc khách hàng sử dụng trang web của The Freckles Studios.
Các Điều khoản này sẽ được áp dụng toàn bộ đến hành vi sử dụng trang web của Khách hàng. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết ở đây. Việc sử dụng trang web sẽ bị hạn chế nếu bạn không đồng thuận với bất kỳ mục nào thuộc về Điều khoản.
Trẻ vị thành niên hoặc người dưới 18 tuổi bị hạn chế khỏi trang này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, The Freckes Studios hoặc người cấp phép sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các tài liệu có trong trang web này.
Bạn chỉ được cấp một giấy phép có giới hạn cho mục đích xem tài liệu xuất hiện trên trang.

Điều khoản cấm

Cụ thể đối với những trường hợp sau đây:
Xuất bản bất kỳ thông tin nào thuộc về trang web của The Freckles Studios trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
Mua bán, xuất hợp đồng thứ cấp hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên trang web; material;
Sử dụng hình ảnh công khai các thông tin tài liệu của trang web theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn thất cho chúng tôi; Website;
Sử dụng thông tin này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào trang web này
Sử dụng trang web này trái với luật và quy định hiện hành, hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho trang web, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
Tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến trang web này;
Sử dụng trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.
Một số nội dung nhất định của trang web này bị bạn hạn chế quyền truy cập và The Freckles Studios có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung

Trong các Điều khoản và Điều kiện chung của trang web này, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho The Freckles Studios giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.
Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. The Freckles Studios có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi trang web lúc nào mà không cần thông báo.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong bất kỳ trường hợp nào, The Freckles Studios cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. The Frecks Studios, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

Bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường ở mức độ tối đa cho toàn bộ hay bất cứ trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Sự thay đổi của các điều khoản

The Freckles Studios được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Chuyển nhượng

Frecks Studios được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và hợp đồng phụ các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa The Freckles Studios và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Quốc gia và bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Quốc gia để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

Điều khoản dịch vụ

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện chung của trang web sẽ quản lý việc khách hàng sử dụng trang web của The Freckles Studios.
Các Điều khoản này sẽ được áp dụng toàn bộ đến hành vi sử dụng trang web của Khách hàng. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết ở đây. Việc sử dụng trang web sẽ bị hạn chế nếu bạn không đồng thuận với bất kỳ mục nào thuộc về Điều khoản.
Trẻ vị thành niên hoặc người dưới 18 tuổi bị hạn chế khỏi trang này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, The Freckes Studios hoặc người cấp phép sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các tài liệu có trong trang web này.
Bạn chỉ được cấp một giấy phép có giới hạn cho mục đích xem tài liệu xuất hiện trên trang.

Điều khoản cấm

Cụ thể đối với những trường hợp sau đây:
Xuất bản bất kỳ thông tin nào thuộc về trang web của The Freckles Studios trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
Mua bán, xuất hợp đồng thứ cấp hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên trang web; material;
Sử dụng hình ảnh công khai các thông tin tài liệu của trang web theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn thất cho chúng tôi; Website;
Sử dụng thông tin này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào trang web này
Sử dụng trang web này trái với luật và quy định hiện hành, hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho trang web, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
Tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến trang web này;
Sử dụng trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.
Một số nội dung nhất định của trang web này bị bạn hạn chế quyền truy cập và The Freckles Studios có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung

Trong các Điều khoản và Điều kiện chung của trang web này, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho The Freckles Studios giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.
Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. The Freckles Studios có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi trang web lúc nào mà không cần thông báo.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong bất kỳ trường hợp nào, The Freckles Studios cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. The Frecks Studios, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

Bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường ở mức độ tối đa cho toàn bộ hay bất cứ trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Sự thay đổi của các điều khoản

The Freckles Studios được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Chuyển nhượng

Frecks Studios được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và hợp đồng phụ các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa The Freckles Studios và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Quốc gia và bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Quốc gia để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.
Giỏ hàng
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
Bộ lọc
BỘ LỌC

Màu sắc

Giá sản phẩm

0₫
TOP
Icon-Messager Messenger Icon-Instagram Instagram Icon-Instagram Tiktok Icon-Shopee Shopee
page.custom[terms-conditions]